Profoto 3×4 Softbox 

Profoto 3×4 Softbox 

Related kit